Przyszkolne Stowarzyszenie Idei Harcerskich

 „ PRZYSZKOLNE  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  IDEI HARCERSKICH”   

ROK SZKOLNY 2020/21

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

 Wstęp

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną, wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, w duchu wartości zawartych w: Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Misją ZHP jest: „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.    Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim. Program dostosowany jest do dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego świata, nastawiony na stopniowe kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży , pracy nad sobą ,  nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości.

Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

I.Założenia ogólne:

Celem wewnątrzszkolnego programu jest:  edukacja dzieci i młodzieży, mająca na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim (oparta na szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym) oraz wdrożenie działań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy’’ .  Program jest pilotażowy oraz elastyczny. Czas trwania: od 1 października 2020r. do 31 maja 2021r.

II.Założenia szczegółowe:

Cele szczegółowe:

-wychowanie młodych ludzi w poczuciu o bezpieczeństwo i współodpowiedzialności za siebie i innych , narodu i państwa,

-stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka: intelektualnego, społecznego, duchowego ,emocjonalnego i fizycznego  przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności , w tym wolności od nałogów,

-kształtowanie postawy użytecznej i chętnej pomocy w oparciu o potrzeby innych ludzi oraz potrzeby pomocy ptakom i zwierzętom

-wyzwolenie uczuć patriotycznych

-kształtowanie zaradności i samodzielności,

-rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia oraz promowanie aktywności fizycznej,

-poszanowania dla przyrody (elementy ekologii)

-integracja  grup wiekowych,

-wyjścia na zewnątrz (biwaki,  , ogniska , rajdy , wyjazdy edukacyjne, udział w warsztatach).

III.Uwagi o realizacji programu:

WAŻNE! Z uwagi na trudną sytuację, związaną z utrzymywaniem się stanu epidemii SARS COVID-19  planowane zadania będą realizowane w miarę możliwości  z zachowaniem środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa uczestników programu.

1.Programem objęto  grupy wiekowe:

– I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II , III , 

-II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa i VIIb

2.Spotkania będą odbywały się na terenie szkoły. Dodatkową formą spotkań będą biwaki , rajdy , ogniska, wyjazdy i zorganizowane warsztaty.

 1. Podstawowe metody pracy : pogadanki, opowiadania, piosenki i pląsy, gry i ćwiczenia, zabawa tematyczna, majsterka, teatrzyk, zwiad, pożyteczne prace, pożyteczne umiejętności, zadania grupowe i indywidualne.

4.Zaangażowanie  i pomoc rodziców (wg potrzeb i możliwości).

IV..Planowane efekty:
Po zakończeniu programu dzieci i młodzież będą znały swoje mocne i wymagające doskonalenia strony. Będą potrafiły określić własne zainteresowania , będą otwarte, chętne do pomocy , pracy i zabawy, zadbają o własne zdrowie i innych oraz  pogłębią szacunek do  Ojczyzny.

V.Planowane zadania /działania .

 

Program ma  na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oparty na wzbogacaniu i ukierunkowaniu promowania zaplanowanych obszarów:

1.„Ślepy zaułek”- dotyczy wszelkich  uzależnień ( nikotyna, alkohol, narkotyki , dopalacze), w tym zdobycie umiejętności niezbędnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia    -”Bądź gotów”.

2.„Do przodu” – zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu , promowanie akcji charytatywnych oraz pomoc potrzebującym, elementy ekologii.

3.„Energia życia”- uświadamianie zasad zdrowego odżywiania , warsztaty kulinarne.

4.„Zosia Samosia”- przybliżenie uczniom i zachęcenie do robótek ręcznych (proste krawiectwo , szydełkowanie, majsterkowanie).

5.„Kraina pamięci”- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i lokalnej oraz kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii.

+ Załącznik – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Z kulturą mi do twarzy’’  autorstwa: Pauliny Marcysiak, Magdaleny Wojdan, Moniki Dobrołowicz – nauczycielek z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.  

  Obszar 

                                                         Planowane  zadanie / działanie  

   Uwagi

„Ślepy zaułek”

„Do przodu”

„Energia życia”

„Zosia Samosia”

„Kraina pamięci”

 • tematyczne lekcje wychowawcze nt profilaktyki uzależnień,  
 • spotkania z higienistką szkolną, 
 • pogadanki i prelekcje z Policją, 
 • scenki , spektakle i warsztaty profilaktyczne, 
 • opowiadania wskazujące do zdobycia umiejętności niezbędnych w przypadku zagrożenia życia,
 • zajęcia praktyczne, piosenki , gry i ćwiczenia,
 • udział w akcjach charytatywnych , zbiórkach dla potrzebujących pomocy,
 • promowanie aktywnego wypoczynku (wyjścia, ogniska, marsze , rajdy),
 • Turniej Gwiazdkowy,
 • zajęcia SKS,   
 • zajęcia w terenie: zwiad  oraz poznanie sygnalizacji chorągiewkowej, alfabetu Morsa, i innych szyfrów komunikacji,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody i jej poszanowania,
 • zajęci ruchowe ,gry i ćwiczenia,  pląsy, piosenki
 • promowanie zdrowego odżywiania
 • II śniadanie w szkole 
 • -warzywa i owoce,   
 • warsztaty kulinarne
 • piramida zdrowia 
 • zajęcia ruchowe , pląsy , piosenki tematyczne ,                               
 • zajęcia praktyczne
 • wyjścia /wyjazdy edukacyjne,
 •  spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • warsztaty prostego krawiectwa ,                                   
 • próby majsterkowania
 • próby robótek ręcznych (szydełko, druty)
 • origami,  zajęcia indywidualne lub grupowe ,   
 • pozyskiwanie umiejętności pożytecznych prac
 • udział w obchodzonych świętach wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
 • zarys historii powstania ZHP ,
 • charakterystyka postaci zucha i harcerza,
 • Moja mała Ojczyzna,
 • krótki rys historycznych postaci zasłużonych w działalność ZHP,
 • miejsca pamięci w naszej okolicy, Betlejemskie Światło Pokoju, 
 • Dzień Myśli Braterskiej ,
 • Dzień Św .Jerzego-patrona skautów na całym świecie,
 • gawędy , opowiadania, prezentacje multimedialne, -piosenki tematyczne i pieśni patriotyczne

Podjęte zadania/działania w obrębie każdego obszaru ,będą w miarę możliwości ,dokumentowane  w formie : plakatów, wystaw , kart wyścia , listy uczestników , zdjęć itp.

Całoroczne sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedzeniu RP końcoworocznej.

 1. Koordynator programu –Marzena Kuzdak

 Opiekunowie grup:

 – I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II, III – Joanna Chojnacka , Wiesława Nowak, Renata Michalska,

  -II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa, VII b   – Elżbieta Szymczyk, Katarzyna Najmrocka.

Konkurs pieśni patriotycznej

WYNIKI  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

W szkolnym konkursie pieśni patriotycznej on-line wzięło udział 33 uczniów wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez popularyzację pieśni, jak również promowanie talentów w naszym szkolnym oraz rodzinnym środowisku. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ „gro” uczestników przesyłało nagrania w różnorodnej formie oraz w różnorodnych miejscach. Wszyscy włożyli sporo wysiłku i warto to docenić, niemniej jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. Największą popularnością cieszyły się pieśni „Rota” oraz „Przybyli ułani pod okienko” ale były również wykonywane inne utwory takie jak: „ Piechota”, „Jest takie miejsce”. „Pałacyk Michla”, „Mazurek Dąbrowskiego”; „Ojczyzno ma” czy „Dnia pierwszego września”.  A oto wygrani w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: nagranie – film.

 1. Amelia Maciejczyk kl. 4 – „Rota”
 2. Maja Mucha kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko”
 3. Ex aequo : Małgorzata Skawińska kl. 6 a oraz Adam Skawiński – oboje wykonali „Rotę”.

Kategoria : śpiew z rodziną.

 1. Zuzanna kl. 4 oraz siostra Zofia Zub kl. 7 a – „Mazurek Dąbrowskiego”
 2. Zuzanna Chojnacka kl. 6 a wraz z mamą p. Joanną – „Piechota”
 3. Wiktoria kl. 6 a oraz siostra Michalina z kl. 1 – „Rota”

Wyróżnienie otrzymali : Wiktor Stolarski z kl. 4 wraz z mamą p. Edytą – „Rota”

Kategoria:  śpiew – nagranie (bez obrazu)

 1. Anna Fijołek kl. 6 a – „Rota”
 2. Zuzanna Czechowska kl. 6 b – „Jest takie miejsce”
 3. Oliwier Stefanek kl. 6 a – „Mazurek Dąbrowskiego”

W tej najliczniejszej kategorii wyróżnienia otrzymali :

Marta Ruś kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” , Amelia Białecka kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” ; Wiktoria Orman kl. 6 b – „Rota”; Milena Sobczyk kl. 6 b „ Rota” ; Wiktoria Ścisłowicz kl. 7 b – „Rota” ; Otylia Orman kl. 7 b – „Rota”; Aleksandra Orzeł kl. 8 a – „ Jest takie miejsce” ; Natalia Jach kl. 8 a – „ Piechota”.

Ponadto w konkursie udział wzięli uczniowie :

 1. 4 : Konrad Brudny, Michał Doniecki, Wojciech Doniecki, Aleksander Gawroński ; kl. 6 a : Oskar Jaruga, Joanna Pawlik, Zuzanna Jaborowska, Alan Pluta; kl. 7 a : Krzysztof Wijaczka; kl. 7 b : Damian Marchewka; kl. 8 a : Adrian Jaborowski.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i otrzymają pamiątkowe nagrody.

Ponadto oceny celujące i pozytywne wpisy do zeszytów uwag. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody po powrocie do szkoły. W razie przedłużającej się nauki zdalnej będą one dostarczone wcześniej.

GRATULACJE !!!

Święto Niepodległości

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku.

   W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy wszystkich do zapoznania się z genezą Święta Niepodległości.

  Ojczyzna nasza Polska rodziła się w krwawych potyczkach, powstaniach, wojnach, najmocniej jednak odradzała się w marzeniach Polaków, którzy długie lata zostali jej pozbawieni.

      ,,… śnił żołnierz, śnił Polak,

        a we śnie widział ją,

        wolną Ojczyznę..”

Rok 1795 to tragiczny rok w naszej historii. To trzeci ostatni rozbiór Polski, którego dokonali nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy, Austria. Polska została skreślona z mapy Europy. Nie zdołano jej jednak wymazać z serc Polaków. Naród polski intensywnie wynarodowiany nie dał się złamać. Zachował swą jedność i tożsamość narodową. Polaków łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz wielkie pragnienie utrzymania tradycji .

Droga powrotu do wolnej Polski była niezmiennie trudna. Prowadziła przez walki Insurekcji Kościuszkowskiej, Księstwo Warszawskie, Powstanie Listopadowe zakończone klęską. Smutne wydarzenia bardzo zabolały Polaków. Represje ze strony zwycięskich Rosjan sprawiły, że wielu zdecydowało się na emigrację.

   ,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

     Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

      dla darów Nieba …

     Tęskno mi Panie…’’

W 1863 roku Polacy jeszcze raz zerwali się do boju. Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym. I tym razem historia poprzednich przewrotów  się powtórzyła. Kolejne pół wieku trzeba było czekać na możliwość podjęcia walki o wolność. W roku 1914 wybuchła I wojna światowa. Państwa zaborcze stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy walczyli w całej Europie, pod wieloma sztandarami i wieloma rozkazami. Łączy ich mundur, orzeł, wiara w wolną Polskę. Pod koniec wojny okupacyjne wojska zostały rozbrojone. Józef Piłsudski, człowiek o ogromnym autorytecie, zasłużony w walkach o niepodległość, komendant Legionów Polskich  obejmuje władzę w odradzającym się państwie.

Po latach zaborów, morzu łez i krwi, milionie ofiar, tysiącu potyczkach zerwano kajdany niewoli.

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą.!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!  

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można: SOBĄ!”

 

Niech ten wyjątkowy dzień, dzień 11 Listopada skłoni nas wszystkich do chwili refleksji, zadumy nad naszą Ojczyzną. Obejmijmy pamięcią tych, którzy z wielką determinacją walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.

                                                                                                         Nauczyciele historii: Katarzyna Chuda, Jolanta Grzegorczyk

Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta”

   Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła Pamięta”. Cele akcji jest upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią  naszej małej ojczyzny. Akcja jest realizowana w czasie, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych oraz tych, którzy zasłużyli się dla historii  Polski i regionu.

   Zachęcamy uczniów do udziału w tegorocznej edycji. Ze względu na panującą pandemię nie jest możliwe wyjście uczniów poszczególnych klas z opiekunami na cmentarz w celu porządkowania grobów, palenia zniczy i oddania hołdu osobom zasłużonym. Większość działań będzie realizowana w sposób multimedialny a w klasach I – III w obrębie szkoły.

Inicjatywy realizowane w szkole:

– gazetka ścienna poświęcona lokalnemu miejscu pamięci – Bulianów;

–  prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych – dwie kategorie: klasy  I – III i  klasy IV – VI;

– prezentacja multimedialna na temat miejsc pamięci narodowej z najbliższej okolicy – klasy VII – VIII;

– godziny wychowawcze poświęcone świętom listopadowym oraz tematyce związanej  z lokalną historią;

– działania podjęte na zajęciach świetlicowych:

       ∙ recytacja wierszy o tematyce polskich tradycji świąt zadusznych

       ∙ czytanie artykułów związanych z historią małej ojczyzny: „Historia chłopca z Fałkowa, który stał się wyrzutem sumienia Niemców”, „List Waleriana Wróbla”, Historia rodziny Olszewskich z Bulianów”.

Prosimy uczniów o zaangażowanie się w akcję oraz w miarę możliwości indywidualne (pod opieką rodziców) objęcie pamięcią zasłużonych i zapalenie symbolicznego znicza pamięci na grobie partyzantów.

                       Nauczyciele historii: Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 1. Nazwa podmiotu publicznego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.pspfalkow.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27

 1. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Mirosława Palus

Email: pspfalkow@gmail.com

Telefon: (44) 787 35 08

 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

– filmy z uroczystości szkolnych nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

– alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

– kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 1. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

 1. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 1. Opis dostępności architektonicznej. 

opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),

 • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).opis dostępności architektonicznej. 

opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),

 • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).
 1. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (44 787 35 08) – osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Anna Barańska.  Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły  pspfalkow@gmail.com

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo