Informacja dotycząca prowadzenia lekcji zdalnych.

  1. Każdy uczeń loguje się na swoje konto przypisane w portalu Office.com

  2. Po zalogowaniu się otwieramy zakładkę Teams i przechodzimy do zespołu zgodnie z planem lekcji np. „Informatyka 4”

  3. Uczniowie automatycznie otrzymają powiadomienia, że nauczyciel rozpoczął spotkanie – lekcję.

  4. Uczniowie powinni dołączyć do spotkania, dalej pracą ucznia kieruje nauczyciel.

  5. Po zakończonej lekcji opuszczamy spotkanie, ale nie wylogowujemy się!

  6. Uczniowie pozostają cały czas zalogowani, nawet jeśli jest dłuższa przerwa, zmieniają tylko zespół przedmiotowy. 

  7. Ewentualne problemy zgłaszamy do wychowawcy klasy.


 

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. 

Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną od 26 października 2020. Przedszkola, klasy I-III i świetlica dla dzieci młodszych funkcjonują bez zmian.

Nauka zdalna w naszej szkole będzie prowadzona zgodnie z planem lekcji, przerwy zostają zachowane. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy oprogramowanie Office 365.

Konto na platformie Office.com uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego.

Uczniowie logują się przed pierwszą lekcją i dołączają do przedmiotowego zespołu klasowego (np. Informatyka 4)

Uczniowie nie wylogowują się do końca trwania lekcji w danym dniu, a zmieniają tylko zespoły przedmiotowe.

Wszelkie zapytania czy problemy, które wynikną w czasie zdalnego nauczania zgłaszamy do wychowawców klasowych.

                                                                             Dyrektor Szkoły


 

Informujmy, że istnieje możliwość użyczenia komputera przez szkołę, podobnie jak ubiegłym roku szkolnym  w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Dodatkowo dla rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej) został uruchomiony program „Zdalna Szkoła +”, w ramach, którego szkoła również użyczy komputerów (14 laptopów).

Sprzęt komputerowy zostanie przydzielony uczniom na podstawie informacji zebranych przez wychowawców na początku roku szkolnego, kryteriów stosowanych w zdalnym nauczaniu w roku szkolnym 2019/2020, oraz bieżących informacji zbieranych przez wychowawców.

                                                          Dyrektor Szkoły 


 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie informuje:

Każde dziecko powracające po nieobecności do szkoły  (choroba, wyjazd, wizyta lekarska, sprawy rodzinne itp.) każdorazowo przynosi oświadczenie rodzica, że jest zdrowe .

Oświadczenie o braku objawów chorobowych – pobierz

(druk ze strony internetowej szkoły lub własnoręczne oświadczenie rodzica)  

„ Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………… jest całkowicie zdrowe.”

(Data, podpis rodzica)


10 zasad bezpieczeństwa dla uczniów

10 zasad bezpieczeństwa dla rodziców

Pomoc materialna dla uczniów


Strefy przebywania uczniów w szkole – otwórz


Stowarzyszenie Harcerskie SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

         Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Otwórz program na rok szkolny 2020/2021


 

Wystawa szkolna programu "Działaj z Impetem"Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół „Działaj z imPETem” na rok szkolny 2020/2021.

      Nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu „Działaj z imPETem”, którego głównym celem jest edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

     We wrześniu wszyscy wychowawcy klas I- VIII przeprowadzili pierwsze zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET.

Czytaj dalej ….

Gazetka - Międzynarodowy Dzień BibliotekPaździernik / MIĘDZYNARODOWY  MIESIĄC BIBLIOTEK  SZKOLONYCH

Drodzy uczniowie obejrzyjcie, przeczytajcie gazetkę do ww. uroczystości i oczywiście skorzystajcie z zaproszenia. W naszej bibliotece znajdziecie bardzo dużo interesujących książek. 

Krystyna Waszczyk
 

Oddaj książkę! Ruszyła Wielka Zbiórka Książek 2020

 W naszej szkole zorganizowana jest zbiórka książek, do 11 października można oddawać przeczytane przez uczniów, rodziców książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcję prowadzi Fundacja Zaczytani.org, która zebrane książki przekaże do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych.

Czytaj dalej ….

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Czytaj dalej ….

Akcja #sadziMy

Nasz szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję #sadziMY. , której  inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda. W dniu 18 września wszyscy  uczniowie otrzymali sadzonki sosny przekazane przez Nadleśnictwo Przedbórz. Podczas spotkania przedstawiciel nadleśnictwa p. Sławomir Krakowiak przeprowadził krótką prelekcję na temat znaczenia lasów.„Mała sadzonka, którą masz w rękach, to początek wielkiej przygody ….

Czytaj dalej ….