Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

Wstęp

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną, wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, w duchu wartości zawartych w: Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Misją ZHP jest: „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”. Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim. Program dostosowany jest do dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego świata, nastawiony na stopniowe kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży , pracy nad sobą ,  nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości.

Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Otwórz program na rok szkolny 2020/2021

Działaj z Impetem

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół „Działaj z imPETem” na rok szkolny 2020/2021.

      Wystawa szkolna programu Nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu „Działaj z imPETem”, którego głównym celem jest edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

     We wrześniu wszyscy wychowawcy klas I- VIII przeprowadzili pierwsze zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer wewnątrz ŚMIECIArki Mieci oraz wyrazili chęć udziału w dodatkowym konkursie na: hasło zachęcające do odwiedzenia Mieci.

Konkurs dostępny jest dla każdego przez cały wrzesień i październik!    

    Pozostałe nasze działania oparte będą  na 6 kartach edukacyjnych z zadaniami (jedna karta na każdy miesiąc)

     Pierwsze zadanie  już umieściliśmy na tablicy w specjalnie przygotowanym w tym celu kąciku: Pierwsze zadanie na październik:

     Po lenistwie czas na formę!

     Na wuefie o nią dbamy.

     Kiedy wodę wypijemy

     Tu↓ butelkę wyrzucamy.

     Odkręcamy, opróżniamy

     i zgniatamy ją dokładnie

     by zajęła mniejszą przestrzeń,

     gdy do pojemnika wpadnie!

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

      1. Nazwa podmiotu publicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.pspfalkow.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27

 1. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Mirosława Palus

Email: pspfalkow@gmail.com

Telefon: (44) 787 35 08

 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

– filmy z uroczystości szkolnych nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

– alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

– kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 1. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

 1. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 

 

 1. Opis dostępności architektonicznej. 

opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),

 • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).opis dostępności architektonicznej. 

opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),

 • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).
 1. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (44 787 35 08) – osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Anna Barańska.  Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły  pspfalkow@gmail.com.

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

 

Z kulturą mi do twarzy!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Oddaj książkę!

Oddaj książkę! Ruszyła Wielka Zbiórka Książek 2020

W naszej szkole zorganizowana jest zbiórka książek, do 11 października można oddawać przeczytane przez uczniów, rodziców książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcję prowadzi Fundacja Zaczytani.org, która zebrane książki przekaże do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych.

 Celem akcji jest:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zwiększanie dostępu do literatury w lokalnych placówkach medycznych, pomocowych, dobroczynnych, aktywnościowych.
 • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk.
 • Szerzenie idei bookcrossingu i zachęcanie społeczności do przekazywania dalej przeczytanych książek.
 • Edukacja.

                                       Koordynator: Joanna Chojnacka

Akcja #sadziMy

Akcja #sadziMy

Nasz szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję #sadziMY. , której  inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda. W dniu 18 września wszyscy  uczniowie otrzymali sadzonki sosny przekazane przez Nadleśnictwo Przedbórz. Podczas spotkania przedstawiciel nadleśnictwa p. Sławomir Krakowiak przeprowadził krótką prelekcję na temat znaczenia lasów.„Mała sadzonka, którą masz w rękach, to początek wielkiej przygody. Wyrosłe z niej drzewo w ciągu swojego życia zapewni nam tlen, oczyści powietrze, złagodzi zmiany klimatu, stanie się siedliskiem wielu organizmów, a w przyszłości drewno z niego powstałe może stworzyć komuś dom.”Z otrzymanych relacji nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli to wyzwanie.

Konkurs recytatorski klas I -III

Wyniki konkursu recytatorskiego – wiersze Juliana Tuwima.

I miejsce – Amelia Zub klasa II,

II miejsce – Julia Różańska kl. I,  Zofia Zięba kl. II,

III miejsce – Amelia Zganiacz kl. I, Wiktoria Stolecka kl. I.

Dzień Dziecka – on-line

DZIEŃ DZIECKA On-line

Konkurs z okazji Dnia Dziecka  on-line  klas IV-VIII został rozstrzygnięty. Napłynęło wiele ciekawych prac w różnych kategoriach. Niektórzy przysyłali kilka pomysłów   w dwóch lub nawet 3 kategoriach.  Największą popularnością cieszyła się  trasa endomondo oraz konkurs fotograficzny z przyrody, w których to mogliśmy  podziwiać wiele tras i zdjęć.

Zasady wyboru najlepszych  prac były następujące:

komisja sędziowska w składzie: Joanna Chojnacka, Katarzyna Koń, Elżbieta Szymczyk i Piotr Koń przyznawali punkty za poszczególne prace w każdej kategorii. Punkty każdej pracy były później sumowane od czterech sędziów  i w ten sposób wyłoniono  te najlepsze w każdej kat.

Najwięcej prac było w kat. przyroda, którą to wygrywa  zdjęcie Zuzanny Koniecznej. 2 i 3 m-ce przypada dla Magdaleny Jurek.

Kat. trasa endomondo  różnicą 2 pkt  punktów wygrywa Kacper Wyciszkiewicz natomiast  w kat. potrawa tylko  jeden punkt dzielił  1 i 2 m-ce czyli Wiktorię Ścisłowicz i Kingę Karasińską.

Konkurs w klasach I-III – otwórz

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

KAT: POTRAWA

 m-ce 1. Wiktoria Ścisłowicz

 1. Kinga Karasińska
 2. Zuzanna Konieczna

 

KAT:   FOTOGRAFIA PRZYRODY 

          1. Zuzanna Konieczna

 1. Magdalena Jurek
 2. Magdalena Jurek

 

KAT: TRASA ENDOMONDO

         1. Kacper Wyciszkiewicz

 1. Kamila Jaruga
 2. Zuzanna Konieczna

 

KAT: SPORT

         1. Maciej Szymczyk

KAT: PRACA PLASTYCZNA

         1. Zofia Zub

   Dla wszystkich uczestników, którzy zechcieli wziąć udział w konkursach  i podzielić się swoimi pasjami należą się duże  brawa. Wszyscy uczestnicy otrzymują oceny cząstkowe celujące za udział w konkursie. Osoby za zajęcie m-c  1-3 otrzymują dodatkowe oceny.

Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich

Sprawozdanie z podjętych działań realizowanych w ramach programu innowacyjnego

„Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich „  

  w roku szkolnym 2019/20

Galeria zdjęć

Programem objęto grupy wiekowe :
– I grupa wiekowa –kl.I,II,III –„gromada”,
– II grupa wiekowa –kl.VII , VIII – „drużyna”.

Zrealizowane działania według zaplanowanych obszarów :

1.”Ślepy zaułek”:

-spotkanie z higienistką szkolną,

-prelekcje z Policją,

-wyjście do OSP,

-lekcje wychowawcze nt. profilaktyki uzależnień,

-przygotowanie i przedstawienie spektaklu profilaktycznego drużyna –gromadzie pt:”XXI wiek bez nałogów i uzależnień”,

-spektakl profilaktyczny „Przygody Rysia Krzysia”,

-podsumowanie zajęć profilaktycznych z użyciem tabliczek numerów alarmowych pt:”Bądź gotów”.

2.”Do przodu”:

-udział w zbiórkach , akcjach charytatywnych: nakrętki dla Mai chorej na nowotwór, Góra Grosza, baterie , sprzęt elektroniczny, udział w akcji MEN „Razem na święta”-zbiórka dla potrzebujących „Harcerski duch świąt” (zbiórka artykułów spożywczo-chemicznych oraz karmy dla psów dla pani Ewy z Zych),

-promowanie aktywnego wypoczynku , rajd pieszy zorganizowany przez drużynę dla gromady
 z ukrytymi poleceniami/zadaniami do wykonania w formie listy zapisanego szyfrem , ognisko integracyjne grup wiekowych, zajęcia w terenie , pląsy ruchowe  „Żabka” , „ Ufo”  ,gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem darów lasu, poznanie komunikacji szyfrowej –sygnalizacja chorągiewkowa i alfabet Morsa,

-wycieczka do Kielc: kino, manufaktura słodyczy,

-zajęcia SKS,

-udział w XII Turnieju Gwiazdkowym.

3.”Energia życia”:

-spotkanie z pielęgniarką szkolną,

-akcja „Śniadanie daje moc”,

-zajęcia dydaktyczne nt. zdrowego odżywiania,

-prace plastyczne- Piramida zdrowia,

-warzywa i owoce w szkole,

-gra apetyczno-strategiczna „Yedzo” –gra edukacyjna kształtująca umiejętności prawidłowych nawyków żywieniowych, planowania diety oraz umiejętności dopasowania dań do odpowiednich okoliczności.

4.”Zosia Samosia”:

-wyjście do OSP-zawód strażaka,

-wyjście do Urzędu Gminy-zawód księgowej,

-wykonanie prac „Cudaki z darów jesieni” , stroiki świąteczne,

-warsztaty z prostego krawiectwa :

* uczymy się przyszywać guziki ,

*próby krawiectwa –szycie maskotek (serduszek i miśków), ozdabianie prac .

5.”Kraina pamięci”:

-wyjście na cmentarz (bezpieczne poruszanie pieszego),

-udział w obchodach świąt i uroczystości szkolnych; Święto Niepodległości, w tym udział
w programie „Szkoła pamięta”-program MEN, Patrona Szkoły,

-drużyna z kl. VII a i VII b –porządkowanie Grobów Partyzanckich w Fałkowie(wychowawcy klas 7a i 7b)

-wycieczka,której celem było oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej i zapaleniem symbolicznego znicza pamięci – „Śladami miejsc pamięci narodowej” w regionie, w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta”,

-delegacja harcerska podzieliła się Betlejemskim Światłem Pokoju pod hasłem „Światło, które daje moc…” z najważniejszymi przedstawicielami instytucji w naszej gminie oraz ze społecznością lokalną

-Dzień Myśli Braterskiej :

* zarys historii skautingu – postać Roberta Baden-Powella ,

                                        – Andrzeja i Olgi Małkowskich,

* symbole harcerskie –  krzyż i lilijka ,

* pląs taneczny w wykonaniu grupy 44 osobowej  – „Papaja”,

-Noc filmowa .

 

Uwagi do realizacji :

W roku szkolnym 2019/20 pilotażowo rozpoczęliśmy program innowacyjny „Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei  Harcerskich” .W zaplanowanych obszarach działań większość zadań została zrealizowana . Z powodu pandemii koronawirusa i zawieszeniu działań w szkole nie udało się zrealizować: warsztatów kulinarnych , majsterkowania , szydełkowania oraz organizacji obchodów dnia Świętego Jerzego-patrona skautów na całym świecie i rajdów pieszych w porze wiosenno-letniej.

                                                                                                Koordynator programu : Marzena Kuzdak

 

Nauczyciele wspomagający : p. H. Szymczyk  oraz  wychowawcy klas    I-III .