Przyszkolne Stowarzyszenie Idei Harcerskich

 „ PRZYSZKOLNE  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  IDEI HARCERSKICH”   

ROK SZKOLNY 2020/21

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

 Wstęp

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną, wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, w duchu wartości zawartych w: Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Misją ZHP jest: „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.    Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim. Program dostosowany jest do dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego świata, nastawiony na stopniowe kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży , pracy nad sobą ,  nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości.

Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

I.Założenia ogólne:

Celem wewnątrzszkolnego programu jest:  edukacja dzieci i młodzieży, mająca na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim (oparta na szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym) oraz wdrożenie działań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy’’ .  Program jest pilotażowy oraz elastyczny. Czas trwania: od 1 października 2020r. do 31 maja 2021r.

II.Założenia szczegółowe:

Cele szczegółowe:

-wychowanie młodych ludzi w poczuciu o bezpieczeństwo i współodpowiedzialności za siebie i innych , narodu i państwa,

-stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka: intelektualnego, społecznego, duchowego ,emocjonalnego i fizycznego  przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności , w tym wolności od nałogów,

-kształtowanie postawy użytecznej i chętnej pomocy w oparciu o potrzeby innych ludzi oraz potrzeby pomocy ptakom i zwierzętom

-wyzwolenie uczuć patriotycznych

-kształtowanie zaradności i samodzielności,

-rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia oraz promowanie aktywności fizycznej,

-poszanowania dla przyrody (elementy ekologii)

-integracja  grup wiekowych,

-wyjścia na zewnątrz (biwaki,  , ogniska , rajdy , wyjazdy edukacyjne, udział w warsztatach).

III.Uwagi o realizacji programu:

WAŻNE! Z uwagi na trudną sytuację, związaną z utrzymywaniem się stanu epidemii SARS COVID-19  planowane zadania będą realizowane w miarę możliwości  z zachowaniem środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa uczestników programu.

1.Programem objęto  grupy wiekowe:

– I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II , III , 

-II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa i VIIb

2.Spotkania będą odbywały się na terenie szkoły. Dodatkową formą spotkań będą biwaki , rajdy , ogniska, wyjazdy i zorganizowane warsztaty.

 1. Podstawowe metody pracy : pogadanki, opowiadania, piosenki i pląsy, gry i ćwiczenia, zabawa tematyczna, majsterka, teatrzyk, zwiad, pożyteczne prace, pożyteczne umiejętności, zadania grupowe i indywidualne.

4.Zaangażowanie  i pomoc rodziców (wg potrzeb i możliwości).

IV..Planowane efekty:
Po zakończeniu programu dzieci i młodzież będą znały swoje mocne i wymagające doskonalenia strony. Będą potrafiły określić własne zainteresowania , będą otwarte, chętne do pomocy , pracy i zabawy, zadbają o własne zdrowie i innych oraz  pogłębią szacunek do  Ojczyzny.

V.Planowane zadania /działania .

 

Program ma  na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oparty na wzbogacaniu i ukierunkowaniu promowania zaplanowanych obszarów:

1.„Ślepy zaułek”- dotyczy wszelkich  uzależnień ( nikotyna, alkohol, narkotyki , dopalacze), w tym zdobycie umiejętności niezbędnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia    -”Bądź gotów”.

2.„Do przodu” – zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu , promowanie akcji charytatywnych oraz pomoc potrzebującym, elementy ekologii.

3.„Energia życia”- uświadamianie zasad zdrowego odżywiania , warsztaty kulinarne.

4.„Zosia Samosia”- przybliżenie uczniom i zachęcenie do robótek ręcznych (proste krawiectwo , szydełkowanie, majsterkowanie).

5.„Kraina pamięci”- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i lokalnej oraz kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii.

+ Załącznik – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Z kulturą mi do twarzy’’  autorstwa: Pauliny Marcysiak, Magdaleny Wojdan, Moniki Dobrołowicz – nauczycielek z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.  

  Obszar 

                                                         Planowane  zadanie / działanie  

   Uwagi

„Ślepy zaułek”

„Do przodu”

„Energia życia”

„Zosia Samosia”

„Kraina pamięci”

 • tematyczne lekcje wychowawcze nt profilaktyki uzależnień,  
 • spotkania z higienistką szkolną, 
 • pogadanki i prelekcje z Policją, 
 • scenki , spektakle i warsztaty profilaktyczne, 
 • opowiadania wskazujące do zdobycia umiejętności niezbędnych w przypadku zagrożenia życia,
 • zajęcia praktyczne, piosenki , gry i ćwiczenia,
 • udział w akcjach charytatywnych , zbiórkach dla potrzebujących pomocy,
 • promowanie aktywnego wypoczynku (wyjścia, ogniska, marsze , rajdy),
 • Turniej Gwiazdkowy,
 • zajęcia SKS,   
 • zajęcia w terenie: zwiad  oraz poznanie sygnalizacji chorągiewkowej, alfabetu Morsa, i innych szyfrów komunikacji,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody i jej poszanowania,
 • zajęci ruchowe ,gry i ćwiczenia,  pląsy, piosenki
 • promowanie zdrowego odżywiania
 • II śniadanie w szkole 
 • -warzywa i owoce,   
 • warsztaty kulinarne
 • piramida zdrowia 
 • zajęcia ruchowe , pląsy , piosenki tematyczne ,                               
 • zajęcia praktyczne
 • wyjścia /wyjazdy edukacyjne,
 •  spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • warsztaty prostego krawiectwa ,                                   
 • próby majsterkowania
 • próby robótek ręcznych (szydełko, druty)
 • origami,  zajęcia indywidualne lub grupowe ,   
 • pozyskiwanie umiejętności pożytecznych prac
 • udział w obchodzonych świętach wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
 • zarys historii powstania ZHP ,
 • charakterystyka postaci zucha i harcerza,
 • Moja mała Ojczyzna,
 • krótki rys historycznych postaci zasłużonych w działalność ZHP,
 • miejsca pamięci w naszej okolicy, Betlejemskie Światło Pokoju, 
 • Dzień Myśli Braterskiej ,
 • Dzień Św .Jerzego-patrona skautów na całym świecie,
 • gawędy , opowiadania, prezentacje multimedialne, -piosenki tematyczne i pieśni patriotyczne

Podjęte zadania/działania w obrębie każdego obszaru ,będą w miarę możliwości ,dokumentowane  w formie : plakatów, wystaw , kart wyścia , listy uczestników , zdjęć itp.

Całoroczne sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedzeniu RP końcoworocznej.

 1. Koordynator programu –Marzena Kuzdak

 Opiekunowie grup:

 – I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II, III – Joanna Chojnacka , Wiesława Nowak, Renata Michalska,

  -II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa, VII b   – Elżbieta Szymczyk, Katarzyna Najmrocka.