Śladami miejsc pamięci narodowej

„Śladami miejsc pamięci narodowej”

            25 października 2019 roku w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” uczniowie naszej szkoły (klasy IV-VIII), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, aktywnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych i konkursach o tematyce historycznej, wzięli udział w wycieczce „Śladami miejsc pamięci narodowej” w regionie.

            Odwiedziliśmy „Ormanichę”, Cis – pomnik Marianny Cel pseud. „Tereska” z oddziału mjr „Hubala” i Rudę Maleniecką, gdzie 6 września 1939 roku została stoczona jedna z bitew kampanii wrześniowej. Obok pomnika upamiętniającego to wydarzenie znajduje się „Dąb pamięci” ofiar Katynia z 1940 r. i Smoleńska z 2010 r.

            W zadumie wysłuchaliśmy krótkich prelekcji historycznych, zapaliliśmy „symboliczne znicze” i minutą ciszy oddaliśmy hołd poległym w czasie II wojny światowej.

Opiekunowie: Katarzyna Chuda, Jolanta Grzegorczyk, Marzena Kuzdak

Teatr o Helladzie


Spektakl ,,Sen o Helladzie”

             W dniu 7 października już po raz kolejny przyjechali do nas artyści sceny krakowskiej. Tym razem tematem przedstawienia była Mitologia i świat antycznej Grecji. Aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar przygotowali spektakl z myślą o młodzieży szkolnej jako uzupełnienie wiedzy z historii i języka polskiego. Uczniowie poznali m.in. historię Kronosa, Zeusa, Prometeusza, historię greckich olimpiad, wierzenia i przesądy starożytnych Greków oraz bohaterów „ Iliady” Homera. Czynnie uczestniczyli w występie, odgrywając role bohaterów. Występ aktorzy podsumowali puentą, że każdy z nas jest Odysem , który zmierza do swej Itaki. Na zakończenie uczniowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

Teatr żywego aktora

n

TEATR nu017bYWEGO AKTORA W NASZEJ SZKOLE

nnnn

nn3 pau017adziernika 2019 r. do naszej szkou0142y przybyli aktorzy z Teatru Amuzado z nKrakowa, ktu00f3rzy przygotowali dla przedszkolaku00f3w i uczniu00f3w klas I-III spektakl nedukacyjny pt. u201ePrzygody Rysia Krzysiau201d. Gu0142u00f3wny bohater przedstawiu0142 ndzieciom ewentualne niebezpieczeu0144stwa, z ktu00f3rymi mogu0105 zetknu0105u0107 siu0119 w ruchu ndrogowy oraz wynikaju0105ce z kontaktu00f3w z nieznajomymi osobami. Przygody Rysia nprzeplatane byu0142y wesou0142ymi tau0144cami i zabawami, w ktu00f3rych uczniowie chu0119tnie i z nradou015bciu0105 brali udziau0142.

n

Wrzesień 39


„Wrzesień 39”

 W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do naszej szkoły została zaproszona Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto” z Lublina. Zaprezentowała pokaz historyczny: ,,Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.

Goście, którzy przybyli omówili sytuację międzynarodową II RP, przedstawili etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Następnie zaprezentowano: polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenia używane podczas kampanii wrześniowej oraz bezpieczne repliki broni. Wybrani uczniowie brali czynny udział w rekonstrukcjach.

Na zakończenie każdy uczestnik mógł zobaczyć z bliska sprzęt, broń i wyposażenie żołnierza. Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem i pogłębił wiedzę historyczną uczniów.Prawybory parlamentarne


Prawybory do Parlamentu RP 2019 r.

Uczniowie naszej szkoły jako młodzi obywatele interesują się aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi sceny politycznej naszego państwa. Już dziś przygotowują się do głosowania, które czeka ich za kilka lat, a tymczasem w ramach projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzili  w naszej szkole „Prawybory parlamentarne 2019”.Polegały one na głosowaniu na jedną wybraną partię polityczną. Wiedzę na temat polskiej sceny politycznej uczniowie zdobywali nie tylko na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W szkole odbyła się akcja plakatowania dotycząca partii politycznych i ich programów, przygotowana przez uczniów klasy VIII a i VIII b, którzy wykonali również gazetkę dotyczącą wyborów. Pracę młodzieży  wspomagała plastyczka – Beata Delowska oraz koordynator projektu – Katarzyna Krzysztoporska.

10 października 2019 r. w zorganizowanym w szkole lokalu wyborczym, gdzie zasiadła komisja w składzie: przewodniczący: Jakub Jeżewski oraz członkowie: Marta Ostrowska i Julia Skwarek, odbyły się „Prawybory parlamentarne 2019 r.”.Głosowali wszyscy chętni uczniowie z klas IV– VIII pod czujnym okiem „Męża zaufania”- Kornela Pluty oraz Mateusza Mazura. Warunkiem uczestnictwa w wyborach było okazanie się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Uczniowie przedszkola, klas 0 – III  odbyli  żywą lekcję demokracji obserwując jak uczestniczy w wyborach ich wychowawca.  Swoim udziałem  w wyborach zaszczycili nas: Dyrekcja wraz z Gronem  Pedagogicznym, Pracownicy Szkoły oraz  Przedstawiciele Urzędu Gminy w Fałkowie na czele z Zastępcą Wójta – Krzysztofem Bajorem.

Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja podliczyła głosy i spisała protokół. Wyniki prawyborów zostały umieszczone na tablicy informacyjnej. „Prawybory parlamentarne 2019 r.” to wspaniała lekcja demokracji młodych obywateli, którymi są niewątpliwie uczniowie naszej szkoły.  Żywa lekcja historii – wycieczka Warszawa

n

u201eu017bywau201d lekcja historii – tym razem w Warszawie.

nnnn

16 pau017adziernika 2019 r. uczniowie klas VII a, VII b, VIII a i VIII b wraz z opiekunami i wychowawcami : Mau0142gorzatu0105 Doniecku0105, Katarzynu0105 Krzysztoporsku0105, Katarzynu0105 Chudu0105 i Jolantu0105 Grzegorczyk, udali siu0119 na wycieczku0119 do Warszawy. Gu0142u00f3wnym celem wyjazdu byu0142o pogu0142u0119bienie wiedzy historycznej, poznanie miejsc pamiu0119ci narodowej oraz sylwetek wybitnych postaci z historii Polski, a w szczegu00f3lnou015bci ksztau0142towanie u015bwiadomou015bci narodowej oraz patriotyzmu z czasu00f3w II wojny u015bwiatowej w odniesieniu do mu0142odego pokolenia i czasu00f3w wspu00f3u0142czesnych. Bezpou015bredni kontakt z u201eu017cywu0105 historiu0105u201d w stolicy uczniowie rozpoczu0119li od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnicy przybliu017cyli uczniom obraz jednego z najbardziej tragicznych wydarzeu0144 naszej historii. Ekspozycje pokazywau0142y codzienne u017cycie warszawiaku00f3w, grozu0119 walk, fotografie scen powstau0144czych i bohateru00f3w podejmuju0105cych heroicznu0105 walku0119 o wolnou015bu0107 : umundurowanie, brou0144, wyglu0105d kanau0142u00f3w, ktu00f3rymi u00a0szliu015bmy w ciemnou015bci, i to wszystko na tle biju0105cego serca stolicy, gu0142osu00f3w walczu0105cych oraz wybuchu bomb. Duu017ce wrau017cenie wywaru0142 film 3D u201e Morze ruinu201d, pokazuju0105cy Warszawu0119 tuu017cu00a0u00a0u00a0 u00a0po wyzwoleniu. Zderzeniem wspu00f3u0142czesnou015bci z czasami II wojny u015bwiatowej byu0142o lustro, w ktu00f3rym kau017cdy stoju0105cy mu0142ody czu0142owiek mu00f3gu0142 przeistoczyu0107 siu0119 w podobnego do siebie powstau0144ca. To niesamowite wrau017cenie poczuu0107 siu0119 jednym z walczu0105cych. Po tej interesuju0105cej lekcji historii udaliu015bmy siu0119 na Cmentarz Powu0105zkowski – miejsce spoczynku bohateru00f3w narodowych: u017cou0142nierzy, dziau0142aczy niepodlegu0142ou015bciowych, przedstawicieli nauki, kulturyu00a0i sztuki. Podczas spaceru naszu0105 uwagu0119 zwru00f3ciu0142y nagrobki znanych osu00f3b takich jak:u00a0R. Kukliu0144ski, W. Bartoszewski, uczestnicy katastrofy smoleu0144skiej, Z. Religa, czy u201eKorau201d. Po peu0142nym spokoju i zadumy spacerze zwiedzaliu015bmy kolejne miejsca na naszej mapie historii: Gru00f3b Nieznanego u017bou0142nierza, Pau0142ac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zamek Kru00f3lewski, pomnik warszawskiej Syrenki oraz Pomnik Mau0142ego Powstau0144ca.

n