Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

    10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Ma on na celu uczczenie wydarzenia z 10 grudnia 1948 r, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja stała się podstawą uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.

Z tej okazji Rada Samorządu Szkolnego zachęca do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, dziecka.

Wszyscy powinniśmy znać, rozumieć i świadomie korzystać ze swoich praw.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań, pochodzenia społecznego.

 

Cechy praw człowieka:

Naturalne-   posiadamy je dlatego, bo jesteśmy ludźmi.

Niezbywalne –  nie możemy się ich zrzec.

Niepodzielne-  wszystkie prawa posiadamy jednocześnie.

Nienaruszalne- nie zależą od władzy.

Powszechne-  wszyscy ludzie posiadają takie same prawa.

 

Generacje Praw Człowieka

PRAWA POLITYCZNE I OBYWATELSKIE

*PRAWO DO ŻYCIA

*WOLNOŚĆ OSOBISTA

*WOLNOŚĆ OD TORTUR

*WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA

*WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI

*PRAWO DO INFORMACJI

*RÓWNOŚC WOBEC PRAWA

*SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ

*TAJEMNICA KORESPONDENCJI

*PRAWO WYBORCZE

*WOLNOŚC ZRZESZANIA SIĘ

PRAWA SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, KULTURALNE

* PRAWO DO WŁASNOŚCI

* PRAWO DO PRACY I WYNAGRODZENIA

* PRAWO DO NAUKI, WYPOCZYNKU, OCHRONY ZDROWIA

* PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

*PRAWO DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM

*PRAWO DO KORZYSTANIA Z OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACYJNYCH

PRAWA SOLIDARNOŚCIOWE

*PRAWO DO POKOJU

*PRAWO DO DEMOKRACJI

*PRAWO DO ROZWOJU

*PRAWO DO ZDROWEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

*PRAWO DO POMOCY HUMANITARNEJ

*PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŹRÓDEŁ ŚWIATOWEGO PRZEKAZU  INFORMACJI     

Najważniejsze indywidualne prawa człowieka

*PRAWO DO ŻYCIA

*PRAWO DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

*PRAWO DO WŁASNOŚCI

*WOLNOŚĆ MYŚLI, PRZEKONAŃ, SUMIANIA I RELIGII

*WOLNOŚĆ ZRZESZENIA SIĘ

*PRAWO DOPRACY I WYNAGRODZENIA ZA NIĄ

*PRAWO DO SŁUSZNEGO I SPRAWIEDLIWEGO PROCESU

*PRAWO DO NAUKI

Konwencja o Prawach Dziecka

Kluczowym dokumentem gwarantującym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, która została uchwalona przez ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

Podstawowe prawa gwarantowane w konwencji to:

*prawo do życia i rozwoju;

*prawo do nazwiska i obywatelstwa;

*ochrona więzów rodzinnych i prawo do kontaktów z rodzicami;                    

*ochrona przed nielegalnym wywozem za granicę;

*prawo do wypowiedzi, informacji, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń;

*swoboda myśli, sumienia i wyznania;

*ochrona przed różnymi formami przemocy;

*dostęp do różnych źródeł informacji i ochrona przed informacjami szkodliwymi

*prawo do ochrony zdrowia, opieki medycznej, nauki i pomocy socjalnej;

*ochrona przed wszelkimi formami wyzysku i okrutnym traktowaniu;

*ochrona przed aktywnym udziałem w konfliktach zbrojnych.

 

 Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych  w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych  przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.