KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, Glinianki 47, 26-260 Fałków,  tel. 44 787-35-08

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego oraz zajęć pozalekcyjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 


 

Ważne informacje:

1. Obiady w stołówce szkolnej rozpoczą się w dniu 10 września br. - zapisy u wychowawców klas.

2. Wnioski w ramach programu "Dobry start"(300+) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie lub przez internet.

2. Podręczniki wszyscy uczniowie otrzymują za darmo w ramach porgramu "Darmowe podręczniki"- odbiór podręcznikówi dokumentacji u wychowawców klas.

3. Opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające.

    Dzieci z Fałkowa tylko te, których rodzice pracują, (praca nie pozwalaim na opieke nad dzieckiem- zatrudnieni w określonych godzinach).

4. Ubezpieczenie uczniów tak jak w ubiegłym roku - 40 zł (ta sama firma ubezpieczeniowa) - wpłaty do wychowawców.

5. Przerwy miedzy lekcjami - wszystkie 10 minutowe oraz jedna 15 minutowa - po 4 lekcji.

    7 godzina lekcyjna kończy się 14.25.