Z kulturą mi do twarzy!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

Przedszkole

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość  estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami

 i historią w sposób dostępny dziecku,

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

               

                                                                                                              Koordynator:  Joanna Chojnacka