„Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków”

Projekt „Świetlice środowiskowe w gminie Fałków” współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie informuje, iż w ramach konkursu RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) od dnia 01.12.2019 r. do 31.12.2020 r. przystąpi do realizacji projektu pt.: „Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków”.

            Realizacja w/w projektu zakłada utworzenie i wyposażenie 2 świetlic środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Fałków. Wsparciem zostanie objętych łącznie 40 dzieci (20 uczniów ze szkoły podstawowej w Fałkowie oraz 20 uczniów ze szkoły podstawowej w Czermnie) w wieku od 6 do 15 lat uczących się na terenie szkół.

            Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty i ciągły od grudnia 2019 r. do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie punktowanych kryteriów rekrutacyjnych. Osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie wg liczby punktów oraz po uprzedniej analizie dokumentów rekrutacyjnych.

            Dzieci uczestniczące w projekcie będą miały:

  • zapewnioną pomoc przy odrabianiu prac domowych,
  • zapewnioną organizację czasu wolego pomiędzy dodatkowym zajęciami,
  • możliwość skorzystania z zajęć z logopedą oraz z psychologiem,
  • uczestnictwo w warsztatach Klubu Eko wraz z możliwością samodzielnego przygotowywania posiłków,
  • uczestnictwo w warsztatach językowo – teatralnych,
  • uczestnictwo w zajęciach ruchowych wraz z treningiem koncentracji i relaksacji,
  • udział w festynie rodzinnym dla uczestników projektu,
  • udział w wyjeździe edukacyjnym dla uczestników projektu.

            Świetlice będą działały od poniedziałku do piątku w godz. 13 – 17, przy 80% frekwencji

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE FAŁKÓW”